Cyfrowe śląskie. Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – nabór!

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Typ projektów:

 1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.
 2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Wnioski mogą składać m.in.:

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Nabór trwa do 28 lutego br.

Więcej informacji – https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/156

Reklamy

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Wspierane będą projekty na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

 1. opartych o samopomoc i wolontariat,
 2. środowiskowych,
 3. prozatrudnieniowych,
 4. edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Nabór trwać będzie od 30 sierpnia do 29 września br.

http://www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/101

Interreg Południowy Bałtyk – nabór!

Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad granicami. Dofinansowanie w Programie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne. Działania, na które można uzyskać wsparcie to m.in.: promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Program obejmuje nadmorskie regiony 5 państw członkowskich UE: Danii, Litwy, Niemiec (Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Polski i Szwecji. Nabór trwa do 17 czerwca br.

https://southbaltic.eu/news

Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłosiło konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.

Celem konkursu jest umożliwienie podniesienia lub nabycia kompetencji zawodowych przez osoby pracujące w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Maksymalne dofinansowanie projektu to 97%

Wnioski będą przyjmowane od 1 do 9 czerwca br.

Więcej informacji – http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-Programy-mobilnosci-ponadnarodowej-1

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – nabór wniosków!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło termin naboru wniosków w priorytecie „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Nabór odbędzie się w terminie od 1 lutego do 31 marca br. Typy zadań do sfinansowania to:

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Modernizacja wystaw stałych;
 5.  Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Więcej informacji – http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow

Spotkanie informacyjne dla instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek.

W dniu 30 listopada br. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbędzie się szkolenie pn. „Perspektywa 2014-2020 – szansa dla instytucji kultury – ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych i pedagogicznych”. Tematyka spotkania poświęcona będzie założeniom Regionalnego Programu województwa Śląskiego w zakresie działań związanych z integracją i usługami społecznymi. Zostanie również omówiony Program Wiedza Edukacja Rozwój – m.in. w zakresie wsparcia bibliotek pedagogicznych – działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Spotkanie skierowane jest do osób z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Więcej informacji – http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Perspektywa-2014-2020-szansa-dla-instytucji-kultury-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-bibliotek-publicznych-i-pedagogicznych-spotkanie-informacyjne-w-Ksiaznicy-Beskidzkiej

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. W ramach Działania dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną  zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Nabór trwa od 30 września 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

http://cppc.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-2-3-2-popc/

Cyfrowe Śląskie – nabór wniosków!

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór w ramach osi priorytetowej Cyfrowe Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące:

 • cyfryzacji zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów
 • tworzenia systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 31.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

Spotkanie informacyjne programu UE „Europa dla obywateli” w Bielsku-Białej.

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów i innych organizacji oraz instytucji, działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej, na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 10 czerwca 2015 w Bielsku-Białej.

Celem szkolenia jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne mogą być finansowane w ramach programu, postaramy się także przedstawić sposoby pozyskania partnerów do projektów współpracy europejskiej. „Europa dla obywateli” to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj. Prosimy wysłać go na adres -[nbsp]mswietlik@iam.pl

Program szkolenia dostępny tutaj

Więcej informacji – http://www.europadlaobywateli.pl/

Przewodnik po środkach UE

Komisja Europejska opublikowała przewodnik zawierający ogólne informacje o możliwościach uzyskania finansowania ze środków UE. W przewodniku opisano różne rodzaje dostępnego finansowania. Z przewodnika mogą korzystać małe przedsiębiorstwa (MŚP), organizacje pozarządowe (NGO), ludzie młodzi, naukowcy, rolnicy, instytucje sektora publicznego i inne. Publikacja zawiera informacje podstawowe i odsyła do stron internetowych na temat możliwości uzyskania finansowania z UE w latach 2014–2020. Można się z niego m.in. dowiedzieć:

 • jak i gdzie ubiegać się o dofinansowanie
 • jakie są inne zasady ogólne

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_pl